Ova novina se odnosi na zgrade za koje je to predviđeno Zakonom o uređenju prostora i građenju i pravilnicima o vršenju energetskog pregleda zgrada i izdavanju energetskog sertifikata, o metodologiji za izračunavanje energetskih karakteristika zgrada i o minimalnim zahtjevima za energetske karakteristike zgrada. Energetskom efikasnošću utiče se na zadovoljavanje potreba današnjih generacija za energijom na način koji ne ugrožava opstanak budućih generacija i očuvanja ekološke ravnoteže, saopšteno je iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. "Cilj je da se forsira i stimuliše povećano korišćenje energije iz obnovljivih izvora da bi bila smanjena ukupna emisija štetnih gasova koji izazivaju efekat staklene bašte", navodi se u saopštenju. Energetska efikasnost u zgradarstvu prvi put je obuhvaćena i obrađena propisima Republike Srpske.

Njihova izrada i donošenje trajalo je skoro godinu dana uz puno učešće javnosti i stručnih institucija da bi se došlo do što kvalitetnijih i prihvatljivijih tehničkih rješenja kojima treba da budu obezbijeđene velike uštede u potrošnji energije u zgradama, na način da se smanje ukupne potrebe za energijom i da se povećava ostvareni stepen komfora i standarda korisnika zgrada. Propisi su usaglašeni sa Direktivom EU o energetskim karakteristikama zgrada. Navedeni pravilnici, koje je donijela resorni ministar Srebrenka Golić, stupiće na snagu 1. januara 2016. godine. Do tog datuma potrebno je da se putem Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost organizuje i izvrši dodatna obuka inženjera određenih zanimanja koji će učestvovati u vršenju energetskih pregleda zgrada i izdavanju energetskih sertifikata. Nakon toga će Ministarstvo moći izdavati licence za vršenje energetskih pregleda zgrada, čime će ovaj proces u potpunosti biti uređen i organizovan. Ministarstvo je angažovano i na obezbjeđivanju i izradi odgovarajućeg softvera za izračunavanje energetskih karakteristika zgrada koji bi bio dostupan svim učesnicima u vršenju energetskih pregleda zgrada, što bi u znatnoj mjeri olakšalo posao i obezbjedilo veći stepen pouzdanosti i kvalitet ovih usluga.